Let's Create

Easy to Remember

Więcej

Oferujemy Państwu szkolenia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, zachodnio-pomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego

Szkolenia przeprowadzane są według wymaganych form szkolenia i mają formę: instruktażu, seminarium, kursu oraz samokształcenia kierowanego. Wykładowcami są specjaliści posiadający udokumentowane umiejętności dydaktyczne, a także wysokie kwalifikacje wraz z długoletnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy przedmedycznej. Każde szkolenie kończy się wydaniem stosownego, zgodnego z wymaganiami zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Oferujemy:

Szkolenia wstępne bhp ( instruktaż ogólny bhp) dla:

  • wszystkich nowozatrudnionych;
  • studentów;
  • uczniów odbywających praktyki i naukę zawodu.

Pracodawca i osoba kierująca pracownikami nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP (art. 237 § 1 KP ).

Szkolenia okresowe bhp dla:

  • pracodawców;
  • osób kierujących pracownikami;
  • pracowników administracyjno-biurowych;
  • kadry inżynieryjno-technicznej;
  • pracowników na stanowiskach robotniczych.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. (art. 237 § 2 KP)

Szkolenie z zakresu ppoż. i ewakuacji dla:

  • pracodawców;
  • pracowników.

Zgodnie z art. 2091 znowelizowanej Ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 223, poz. 1460 z 2008 r.) pracodawca jest obowiązany do wyznaczenia oraz przeszkolenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.